Teachers Day slogan in Hindi

Guru brahma gurur vishnu
Gurudevo Maheshvara
Guru sakshath parabrahma
thasmai shree guruve namaha
Good morning...
Happy teachers day